Pravidlá používania

Portál www.svadobnik.sk je verejný internetový portál. Všetky služby poskytované fyzickým aj právnickým osobám sú zadarmo, pokiaľ nie je ďalej v podmienkach uvedené inak. Prevádzkovanie portálu, používanie služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa sa riadia týmito pravidlami. Používanie portálu je podmienené súhlasom s týmito pravidlami. Súhlas s týmito pravidlami vyjadrí užívateľ tým, že používa tento portál. V prípade porušenia týchto pravidiel môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté.

Prevádzkovateľom týchto stránok je Ján Ďuriga zapísaný v Živnostenskom registri v Slovenskej republike číslo 350-31011.

Registrácia užívateľa a jej zrušenie

Registrácia používateľa na portáli nie je povinná, zaregistrovaním však používateľ súhlasí s pravidlami stanovenými prevádzkovateľom a používateľ má k dispozícii niektoré výhody a služby, ktoré nezaregistrovaným osobám na portáli nie sú dostupné. Informácie poskytnuté pri registrácii musia byť v súlade so skutočnosťou a v právnom súlade v krajine registrácie.

Na portály sú k dispozícii dva typy registrovaných užívateľov. Typ užívateľa „Osoba“ využíva portál najmä na prípravu svadby alebo hodnotenie služieb firiem alebo komunikáciu medzi inými užívateľmi. Typ užívateľa „Firma“ prezentuje na portály svoje služby.

Používateľ nemôže existujúcu registráciu zrušiť sám odhlásením ani iným spôsobom. Registráciu môže zrušiť len prevádzkovateľ ak o to používateľ vopred požiadal, alebo v prípade porušenia týchto pravidiel alebo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na portál po neobmedzene dlhú dobu. Po zrušení registrácie používateľa môžu na portáli zostať všetky obrázky a informáciu vložené používateľom.

Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní tohto portálu bude riadiť právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa, ani ostatných užívateľov.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah publikovaný používateľmi. Užívateľ je zodpovedný za ním vložené informácie a fotky.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť na tomto portály správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky, správy či materiály, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojím obsahom akokoľvek diskriminujúce a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie. Používateľ nesmie využívať portál pre zasielanie nevyžiadaných správ. Nesmie zneužívať ani inak zasahovať do bezpečnosti tohto portálu ani do používania tohto portálu zo strany iných užívateľov. Používateľ sa nesmie prihlásiť ako iný užívateľ, a tým poškodiť meno druhého užívateľa akýmkoľvek spôsobom. Používateľ si nemôže nárokovať na akékoľvek honoráre za publikované veci.

Užívateľ je povinný informovať prevádzkovateľa ak došlo ku zneužitiu jeho hesla alebo užívateľského mena.

Ceny za používanie portálu

Na portály sú všetky služby poskytované registrovaným užívateľom, okrem rozšíreného profilu po jeho odskúšaní na 3 mesiace zadarmo.

Cena rozšíreného profilu sa uvádza za jednej mesiac. Pri období 3 mesiacov si prevádzkovateľ účtuje 12,50 € za mesiac. Na pol roka stojí mesiac rozšíreného profilu 10,- € a pri objednávke na rok má jeden mesiac prezentácie hodnotu 7,50 €. Užívateľ sa objednaním rozšíreného profilu zaväzuje k tomu, že predom zaplatí sumu v plnej výške za celé obdobie, na ktoré si rozšírený profil objedná.

Zmena pravidiel

Používateľ súhlasí s oprávnením prevádzkovateľa tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť. V prípade zmeny pravidiel, používateľ súhlasí s tým, že platná a účinná je len posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nemusí o zmene pravidiel informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na internetovej stránke portálu.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť od 01.12.2014.

Svadobník